postat la : 19.06.2013 / 20:56:58

Detalii OG 43 si OUG 11

Stimati membri,
Ieri in cadrul dezbaterilor in cadrul Comisiei de Industrii si Servicii, unde CNR a fost reprezentat de Augustin Hagiu, au fost promovate catre plenul Parlamentului la vot final doua Ordonante, Ordonanta 43 ( Ordonanta Drumurilor) si Ordonanta 11 pentru modificarea si completarea OUG 27/2011 ( legea transporturilor). 
La Ordonanta 11- au fost acceptate toate amendamentele CNR, licentierea, autorizarea nefiind deja pe rol.
In ceea ce priveste OG43 cele mai importante puncte sustinute de care reprezentantul nostru, au fost acceptate dupa cum urmeaza:


(3) Pe sectoarele de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale nu se pot impune restricţii de mase sau dimensiuni fără avizul Companiei Naţionale de Autostrazi si Drumuri Naţionale din România - S.A. şi acordul poliţiei rutiere.

(4) Avizul şi acordul prevăzute la alin.(3) se eliberează numai în cazul în care administratorul sectorului de drum respectiv a asigurat variantă alternativă pentru vehiculele restricţionate.

(5) Administratorul unui drum national care traverseaza un municipiu poate aplica tarife doar atunci cand exista varianta alternativa pentru drumul national respectiv deschisa circulatiei publice pe directia de mers si numai pentru vehiculele care tranziteaza municipiul.

(6) Aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (5) se poate realiza numai în cazul în care administratorul drumului respectiv asigură modalitati de incasare permanenta a tarifelor, prin mai multe mijloace de plată, precum şi informarea publică privind aceste mijloace.

......

(81) In cazul restrictiilor instituite ca urmare a unor lucrari de reparatii sau de alta natura, administratorul drumului restrictionat va stabili variante alternativa de comun acord cu administratorii sectoarelor de drum de pe variantele alternativa. In cazul restrictionarii ca urmare a unor situatii de urgenta sau de forta majora, varianta alternativa se stabileste fara acordul prealabil al administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele respective.
(82) Varianta alternativa mentionata la alin. (81) se asimileaza, din punct de vedere al maselor maxime admise drumului restrictionat, daca acesta este incadrat intr-o categorie superioara conform prevederilor art. 51.
(83) Administratorii sectoarelor de drum de pe variantele alternativa au obligatia sa asigure circulatia vehiculelor in conformitate cu prevederile alin. (82), fara a impune tarife de utilizare suplimentare.
........

(3)AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate.


(31) AST prevazuta la alin. (2) va fi eliberata de administratorul drumurilor de interes national si pentru alte categorii de drumuri care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional in conditiile stabilite prin reglementările specifice prevazute la alin. (2).
.........


(5)AST se eliberează numai pentru efectuarea următoarelor tipuri de transporturi cu vehicule:
a)a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
b) care depaşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

(6) Pe lângă încărcătură indivizibilă se pot transporta şi alte tipuri de încărcături, în condiţii care se stabilesc prin reglementările specifice prevăzute la alin. (2). 
(61) Prin incarcatura indivizibila se intelege si incarcatura formata din mai multe incarcaturi indivizibile, in urmatoarele conditii:
a) sa nu se depaseasca masa maxima autorizata pe axe prevazuta la alin. (7);
b) sa nu se depaseasca dimensiunile rezultate la transport din componenta indivizibila cea mai mare.

(7)Pentru vehiculele prevăzute la alin. (5), (61) si (6), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum:
a)3,5 tone, pentru axa simplă;
b)6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
c)7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).
.............

(12) Pentru transporturile de mărfuri care nu sunt indivizibile se poate elibera AST daca nu este depăşită cel puţin una din urmatoarele condiţii:
a) masa totală să depăşească masa totală maximă admisă, dar să fie de cel mult 50,0 tone;
b) masa pe axe să depăşească masa maximă admisă, dar să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizata;
c) depasirea lungimii totale admise sa fie de cel mult 1,0 metri;
d) latimea maxima admisă sa fie depăşită, dar să nu depaseasca 3,0 metri;
e) sa nu fie depasita inaltimea maxima admisa.

...................

18. La articolul I punctul 23, alineatele (1), (2), (3) si (5) ale articolului 44, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art.44(1)Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului delegat al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice si ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.

(2)Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului delegat al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine sau ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, dupa caz, si al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.

(3)Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru restrictiile cauzate de forta majora si conditii meteo deosebite.
........

„(5)Informarea prealabilă a utilizatorilor prevazută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate in limba română și engleză."

19. La articolul I punctul 24, articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.-45.-(1)În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţă majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru inchiderea sectoarelor de drum respective in vederea restabilirii circulaţiei, informând cu privire la închiderea acestor sectoare, precum şi la posibilele trasee ocolitoare.
(2)În situaţia în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(3)În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea parţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la iniţiativa acestuia.
.....
38. La articolul I punctul 39, articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.61-(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţioneaza după cum urmează:
a)încălcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) şi (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) şi ale art. 51 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2)-(4), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1), (4) si (6), art. 47 alin.(2), (4) şi (9), ale art. 48, 50, 52 şi art. 53 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice;
c) încălcarea prevederilor art.40 alin.(1), cu amendă de la 4.000-12.000, aplicată administratorului drumului sau executantului, după caz;
d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1), (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă, dupa cum urmeaza:
Sanctiunile contraventionale pentru depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se clasifica gradual, in functie de gravitatea contraventiei in contraventii minore, grave si foarte grave.
(i) pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei totale autorizate prin AST:
Contraventii minore: 
- până la 5%(peste marja de toleranta), inclusiv - de la 700 lei la 1.000 lei;
La constatarea masei totale prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare si de despagubire, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca masa totala maxima admisa sau masa totala autorizata prin AST este depasita cu cel mult 5%.

Contraventii grave:
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.000 lei la 1.500 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 15% - de la 1.500 lei la 2.000 lei;
- cu mai mult de 15%, dar nu mai mult de 20% - de la 2.500 lei la 3.000 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% - de la 3.500 lei la 4.000 lei;
- cu mai mult de 25% - de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Pentru contraventiile grave si foarte grave se imobilizeaza vehiculul pana cand acesta indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului.
(ii) pentru depăşirea maselor maxime admise pe axe sau depăşirea maselor pe axe autorizate prin AST:
La constatarea masei pe axe prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare si de despagubire, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca masa maxima admisa pe axe sau masa pe axe autorizata prin AST este depasita cu cel mult 4%.

- axa simplă:
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 500 lei la 700 lei;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 700 lei la 1.500 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.000 la 2.000 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 2.000 lei la 2.500 lei;
- cu mai mult de 30% - de la 3.000 la 10.000 lei;
- axa dublă:
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 800 lei la 1.200 lei;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.200 lei la1.600 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.600 lei la 2.500 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 3.000 lei la 4.000 lei;
- cu mai mult de 30% - de la 5.000 lei la 10.000 lei;
- axa triplă:
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la600 lei la 1.000 lei;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.000 lei la 1.500 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.500 lei la 2.500 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 3.500 lei la 4.000 lei;
- cu mai mult de 30% - de la 5.000 lei la 10.000 lei;
Pentru contraventiile grave si foarte grave se imobilizeaza vehiculul pana cand acesta indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului.
(iii) pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea dimensiunilor autorizate prin AST:
- lungime:
La constatarea lungimii prin masurare nu se aplică tarife suplimentare si de despagubire, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca lungimea maxima admisa sau lungimea autorizata prin AST este depasita cu cel mult de 1%.
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 2%, inclusiv - de la 100 lei la 200 lei;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% - de la 200 lei la 500 lei;
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 500 lei la 1.000 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.000 lei la 1.500 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 5.000 lei;
Pentru contraventiile grave si foarte grave se imobilizeaza vehiculul pana cand acesta indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului.
- lăţime:
La constatarea latimii prin masurare nu se aplică tarife suplimentare si de despagubire, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca latimea maxima admisa sau latimea autorizata prin AST este depasita cu cel mult 2%.
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% - de la 200 lei la 500 lei;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 500 lei la 1.000 lei;
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.000 lei la 1.500 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 5.000 lei;
Pentru contraventiile grave si foarte grave se imobilizeaza vehiculul pana cand acesta indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului.
- înălţime:
La constatarea inaltimii prin masurare nu se aplică tarife suplimentare si de despagubire, nu se elibereaza AST si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca inaltimea maxima admisa sau inaltimea autorizata prin AST este depasita cu cel mult 1 cm.
La constatarea inaltimii prin masurare, se elibereaza AST fara plata tarifelor suplimentare si de despagubire si nu se aplica sanctiuni contraventionale daca inaltimea maxima admisa sau inaltimea autorizata prin AST este depasita cu mai mult de 1 cm dar nu mai mult de 1%.
Contraventii minore: 
- cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%, inclusiv - avertisment;
Contraventii grave:
- cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% - de la 200 lei la 500 lei;
- cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 500 lei la 1.000 lei;
Contraventii foarte grave:
- cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 1.000 lei la 1.500 lei;
- cu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 5.000 lei;
Pentru contraventiile minore, grave si foarte grave se imobilizeaza vehiculul pana cand acesta indeplineste conditiile legale pentru continuarea transportului.

e) nerespectarea condiţiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu excepţia celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (16), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport;


f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (14), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului auto;

g) efectuarea transportului fara efectuarea lucrărilor prevazute la art. 41 alin. (16), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată întreprinderii/ operatorului de transport rutier;

h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (20), (22), (23) si (24), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, întreprinderii/ operatorului de transport;

i) însoţirea transporturilor efectuate cu depaşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără AST, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;

j) efectuarea însoţirii transporturilor cu depăşirea dimensiunilor înscrise în AST, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;

k) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (21), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;

l) nerespectarea condiţiilor privind dotarea şi însoţirea prevăzute la art. 41 alin. (25) si (27), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată întreprinderii/ operatorului economic specializat;

m) însoţirea transportului de către o persoana fizică neautorizată cu încălcarea prevederilor reglementarilor specifice în vigoare, cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă persoanei fizice


Daca ati avut rabdarea sa parcurgeti intregul material va comunicam ca imediat dupa aparitia in MO a actelor normative va vom transmite.


Cu stima / Best regards / Mfg. / Üdvözlettel ,

Siegfried Mayer
Secretar General
Confederatia Nationala Rutiera (CNR)

Sediu secundar :
310188 - Arad - RO
str. Ardealului nr. 2/A
tel.: +40.357.100172 ,
fax : +40.357.100173
mobil : +40.722.277758
e-mail : mayer@conr.ro
web : www.conr.roComentarii :

oug 11/2013
de Stoica Cristian in 20.06.2013/10:46:20
Buna ziua. Cu transportul de vehicule defecte sau avariate ce s-a intamplat? Am tot insistat cu aceasta intrebare dar nu aflat nimic Va multumesc.


@oug 11/2013
de Siegfried Mayer in 24.06.2013/22:35:23
Membru al
CNR
Membrii CNR au fost informati in amanunt prin circulara despre toate rezultatele negocierilor. Printre altele si acest segment de transport va fi reglementat in viitorul apropiat, prin autorizare simpla.


Curs valutar
Euro 1€ = RON
Dolar american 1$ = RON
Forint maghiar 100Ft. = RON
 
sursa : BNR